Recent Posts

ವ್ಯಾಕರಣ - ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ  ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು

 ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು :
 
ಕನ್ನಡ  ವರ್ಣ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು;49
ಸ್ವರಗಳು : 13             
ವ್ಯಂಜನಗಳು : 34
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು : 25        
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು : 9
ಅನುನಾಸಿಕಗಳು : 5          
ಯೋಗವಾಹಗಳು : 2                                                                

 ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
ರೋಗಥ-ನಿರೋಗ                                 ಬಡತನಥ -ಸಿರಿತನ          
  ಕೃತಘ್ನಥ -ಕೃತಜ್ಞ                                     ಫಲಥ-ನಿಷ್ಫಲ                
ಬಡತನ- ಸಿರಿತನ                                         ಕೃತಘ್ನ- ಕೃತಜ್ಞ               
 ಫಲ-ನಿಷ್ಫರ್ಲಥ                                       ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಅಪ್ರಜ್ಞೆ       
ನಿರ್ಜೀವ-ಸಜೀವ                                      ಸ್ಪರ್ಶ-ಅಸ್ಪರ್ಶ             
 ನಿರಾಕರಿಸುಥಸ್ವೀಕರಿಸು                        ಹಳೆಯ-ಹೊಸದು            
 ಆಸಥೆ ನಿರಾಸೆ                                             ಸಂತೋಷ- ದುಃಖ            
ರುಚಿ-ಅರುಚಿ                                         ಸಾಧಾರಣ-ಅಸಾಧಾರಣ        
ಕರುಣೆ-ಕ್ರೂರ                                         ತುದಿ-ಮೊದಲು             
ಮುದುಡು-ಅರಳು                              ಸ್ವೀಕರಿಸು-ತಿರಸ್ಕರಿಸು           
 ಬೈಗು-ಬೆಳಗು                                        ಬಡತನ-ಸಿರಿತನ                              
  ಅಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞಾನ                                  ವಿಧುವೆ-ವಿಧುರ           
ತಿರಸ್ಕಾರಥಪುರಸ್ಕಾರ                            ಶಾಶ್ವತ-ಕ್ಷಣಿಕ
ಇಳಿ-ಏರು                                        ಸುರಕ್ಷಿತ-ಅಸುರಕ್ಷಿತ       
   ಭಾರ-ಹಗುರ                               ಭಯ-ಅಭಯ               
ಕಟ್ಟುಥಕೆಡವು                                     ಸಿಹಿಥಕಹಿ                                     
  ಆದಿ-ಅಂತ್ಯ                                      ನೆಲ-ಮುಗಿಲು        
  ಹೊಸತುಥಹಳತು                             ತುದಿ-ಮೊದಲು             
 ಶಾಂತಿ-ಅಶಾಂತಿ                               ಸದ್ದು-ನಿಶಬ್ದ             
 ಹಸಿ-ಒಣ                                          ಜೀವ-ನಿರ್ಜೀವ              
ಆಸೆ-ನಿರಾಸೆ                                       ಪರಹಿತ-ಸ್ವಹಿತ                                 
ಇರುಳು-ಹಗಲು                           ಹೇಡಿ-ಧೈರ್ಯವಂತ           
ಮುಳಗು-ತೇಲು                               ಬತ್ತು-ತುಂಬು
ಫಲ-ನಿಷ್ಫಲ                                      ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪ         
 ದಯೆ-ನಿರ್ದಯೆ                             ಜ್ಞಾನ-ಥಅಜ್ಞಾನ                                  

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ  
ರಾಯ-ರಾಜ                       ಸಿರಿ-ಶ್ರೀ                    ವರ್ಷ-ವರುಷ              ಜನ್ಮ-ಜನುಮ
ಆಶ್ಚರ್ಯ-ಅಚ್ಚರಿ         ಭೂಮಿ-ಭುವಿ               ಕತೆ-ಕಥೆ                    ಬೇಸಾಯ-ವ್ಯವಸಾಯ
ಕಾರ್ಯ-ಕಜ್ಜ                   ಕಾವ್ಯ-ಕಬ್ಬ                 ದೃಷ್ಟಿ-ದಿಟ್ಟಿ              ಸಂಸ್ಕೃತ-ಸಕ್ಕದ
ಯೋಗಿ-ಜೋಗಿ               ಜ್ಞಾನ-ಜಾನ                  ವನ-ಬನ                   ಸಂತೋಷ-ಸಂತಸ
ಶಾಲೆ-ಸಾಲೆ                    ಸಂತಸ-ಸಂತೋಷ          ಆಸ-ಆಶೆ                    ಸ್ತಂಭ-ಕಂಬ
ನಿದ್ರೆ-ನಿದ್ದೆ                ಮೂರ್ತಿ-ಮೂರುತಿ          ಸಹಸ್ರ-ಸಾವಿರ                ತಾಣ-ಸ್ಥಾನ
ಮಲ್ಲಿಗೆ-ಮಲ್ಲಿಕಾ        ಸಂಪಿಗೆ-ಚಂಪಕ                  ಹಕ್ಕಿ-ಪಕ್ಷಿ                  ಸಂಜೆ-ಸಂಧ್ಯ
ಭಕ್ತಿ-ಬಕುತಿ                  ಬಿತ್ತರ-ವಿಸ್ತಾರ                   ಯುದ್ಧ-ಜುದ್ಧ              ವೀರ-ಬೀರ
ಅಡವಿ-ಅಟವಿ           ಮುಖ-ಮೊಗ                          ಖಗ-ಪಕ್ಷಿ                   ಸೀರೆ-ಚೀರಾ
ಪುಣ್ಯ-ಹೂನ್ಯ            ಪೊಡವಿ-ಪೃಥ್ವಿ               ಅದ್ಭುತ-ಅದುಬುತ            ಲಕ್ಷ್ಮಿ- ಲಕುಮಿ   
                                                ಕನ್ನಡ  ಸಂಧಿಗಳು

1 ಲೋಪಸಂಧಿ ಉದಾ:
ಮಾತು+ಇಲ್ಲ=ಮಾತಿಲ್ಲ         ಬೇರೆ+ಒಬ್ಬ=ಬೇರೊಬ್ಬ           ನಿನಗೆ+ಅಲ್ಲದೆ=ನಿನಗಲ್ಲದೆ
ಬೆನ್ನು+ಅಟ್ಟು= ಬೆನ್ನಟ್ಟು        ಒಬ್ಬ+ಒಬ್ಬರು=ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು       ಒಂದು+ಎರಡು=ಒಂದೆರಡು
ಬೆನ್ನು+ಎಲಬು=ಬೆನ್ನೆಲುಬು     ಇನ್ನು+ಒಂದು= ಇನ್ನೊಂದು       ಮೇಲೆ+ಏಳು=ಮೇಲೇಳು
ತನ್ನ+ ಇಚ್ಛೆ =ತನ್ನಿಚ್ಚೆ                ಮೇಲೆ+ಏರಿ=ಮೇಲೇರಿ              ಹಗಲು+ಇರುಳು=ಹಗಲಿರುಳು
ಆದಳು+ಇಂತು=ಆದಳಿಂತ        ಎಲ್ಲರ+ಎದೆ=ಎಲ್ಲರೆದೆ           ದೇಹದೊಳು+ಆತ್ಮ=ದೇಹದೊಳಾತ್ಮ
ಜೀವನಕ್ಕೆ+ಏಕೆ=ಜೀವನಕೇಕೆ      ಬಟ್ಟಲು+ಆಕಾರ=ಬಟ್ಟಲಾಕಾರ       ಶರಣು+ಎಂಬ=ಶರಣೆಂಬ          
ಮತ್ತೆ+ಒಬ್ಬ=ಮತ್ತೊಬ್ಬ         ಹಿಡಿದ+ಒಳ್ದಾರಿ=ಹಿಡಿದೊಳ್ದಾರಿ        ನಾನು+ಇಲ್ಲ=ನಾನಿಲ್ಲ  

2)ಆಗಮಸಂಧಿ ಉದಾ :
ಗುರು+ಅನ್ನು=ಗುರುವನ್ನು            ಪಿತೃ+ಅನ್ನು=ಪಿತೃವನ್ನು            ಕೈ+ಅಲ್ಲಿ=ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಅಳಿ+ಆಸೆ= ಅಳಿಯಾಸೆ                 ಧೈರ್ಯ+ಆಗಿ=ಧೈರ್ಯವಾಗಿ        ಕಾಶಿ+ಅಲ್ಲಿ=ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆ+ಇಂದ=ಶಾಲೆಯಿಂದ           ಹೆದರಿಕೆ+ಆದರೆ=ಹೆದರಿಕೆಯಾದರೆ  

3)ಆದೇಶಸಂಧಿ,
 ಉದಾ :
ಮಳೆ+ಕಾಲ=ಮಳೆಗಾಲ     ಬೆಟ್ಟ+ತಾವರೆ=ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ
              ಹೂ+ಪುಟ್ಟಿ=ಹೂಬುಟ್ಟಿ     ಆಶ್ರಯ+ತಾಣ=ಆಶ್ರಯದಾಣ      
               ಕಣ್+ಪನಿ=ಕಂಬನಿ   

 ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು
 
1 ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ,
 ಉದಾ : ದೇವ+ಆಲಯ=ದೇವಾಲಯ       
ಮಹಾ+ಅನುಭಾವ=ಮಹಾನುಭಾವ       
ರುದ್ರ+ಅಕ್ಷಿ=ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಗಿರಿ+ಇಂದ್ರ=ಗಿರೀಂದ್ರ                 
 ಸರ್ವ+ಅಧಿಕಾರಿ=ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ       
 ಪಂಚ+ಅಕ್ಷರಿ=ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ      
ಸುವರ್ಣ+ಅಕ್ಷರ=ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ       
ಲಕ್ಷ್ಮಿ+ಈಶ=ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ          
 ಹಿಮ+ಆಲಯ=ಹಿಮಾಲಯ
ಸಚಿವ+ಆಲಯ=ಸಚಿವಾಲಯ         
ಶಸ್ತ್ರ+ಅಸ್ತ್ರ= ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ          
ವಿದ್ಯ+ಅರ್ಥ=ವಿದ್ಯಾರ್ಥ
ಗುರು+ಉಪದೇಶ=ಗುರೂಪದೇಶ      
ವಂಶ+ಅಭಿವೃದ್ಧಿ= ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಂತಾನ+ಅಭಿವೃದ್ಧಿ= ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ    
ತತ್ವ+ಅನುಯಾಯಿ= ತತ್ವಾನುಯಾಯಿ  

2) ಗುಣಸಂಧಿ ಉದಾ :
ವೀರ+ಈಶ=ವೀರೇಶ           
 ಮಹಾ+ಉತ್ಸವ=ಮಹೋತ್ಸವ    
ಸಂತಾನ+ಉತ್ಪತ್ತಿ=ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ                
ಜೀವ+ಉಲ್ಲಾಸ= ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ        
ರಾಜ+ಋಷಿ=ರಾಜರ್ಷಿ       
ಗಜ+ಇಂದ್ರ= ಗಜೇಂದ್ರ

 3) ವೃದ್ಧಿಸಂಧಿ ಉದಾ:  
ಏಕ+ಏಕ=ಏಕೈಕ               
ಭಾವ+ಐಕ್ಯ=ಭಾವೈಕ್ಯ         
ಜಲ+ಓಘ=ಜಲೌಘ                          
ದಿವ್ಯ+ಔಷಧಿ=ದಿವ್ಯೌಷಧಿ  

4) ಯಣ್ಸಂಧಿ ಉದಾ :
ಕೋಟಿ+ಅಂತರ=ಕೋಟ್ಯಂತರ     
   ಅತಿ+ಉಕ್ತಿ=ಅತ್ಯುಕ್ತಿ           
 ಮನು+ಅಂತರ=ಮನ್ವಂತರ        
 ಅತಿ+ಅಂತ=ಅತ್ಯಂತ           
 ಅತಿ+ಉತ್ತಮ=ಅತ್ಯುತ್ತಮ        ಪಿತೃ+ಅರ್ಜಿತ=ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ                                                                                              

                                       ಗ್ರಾಂಥಿಕರೂಪ  
ಬರ್ತಾನೆ - ಬರುತ್ತಾನೆ     
ಹಾದಿಲ್ - ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ                
ನೋಡಾಲು - ನೋಡಲು
ಬೀಡುತಾವೆ - ಬಿಡುತ್ತವೆ.                 
ಹೋಗ್ಲಿ - ಹೋಗಲಿ                    
ಕೆರೆಯಾಗೆ  ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ                                               
You Might Like

Post a Comment

0 Comments