Recent Posts

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ - ೩ನೇ ತರಗತಿ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ

ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು .

1. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು ?
ಉತ್ತರ : ಮೊದಲು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು .

2. ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳೆಂದರೇನು ?
ಉತ್ತರ : ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು .

3. ಶಾಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ?
ಉತ್ತರ : ಶಾಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಲಾ ವಲಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು

4. ಮೃಗಾಲಯ ಎಂದರೇನು ?
ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿ , ಪಕ್ಷಿ , ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯ ಎನ್ನುವರು.

ಆ ) ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು .

1. ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ?
ಉತ್ತರ : ಸೂಚನಾ ಫಲಕವು ಮುಂದೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ , ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ . ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ .

2. ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ .
ಉತ್ತರ : ಭಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಪತ್ರಗಳೇ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು , ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ . ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ .

3. ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು . ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ” ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು .

4. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನಿಸು ಕೊಡಬಾರದು ?
ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ . ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಬಹುದು .

5. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಯಾವುದು ? ಏಕೆ ?
ಉತ್ತರ : ‘ ‘ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು . ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ . ” ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ , ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ . ನಾವು ನೀರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ .

ಇ ) ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸು .

1. ಫಲಕ : ನಾವು ರಸ್ತೆಬದಿ ದಾಟುವಾಗ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು
2. ಗಮನ : ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿ
3. ಪರಿಮಳ : ಹೂವುಗಳು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತದೆ

ಈ ) ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆ.
1. ಜಾಗರೂಕ X ಅಜಾಗರೂಕ
2. ಒಳಗೆ X ಹೊರಗೆ
3. ಮುಂದೆ X ಹಿಂದೆ
4. ದೊಡ್ಡದು X ಸಣ್ಣದು

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

ಅ ) ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹುವಚನ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆ .
1.ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು
2. ಮಕ್ಕಳು
3. ಚಾಲಕರು
4. ವಾಹನಗಳು
5. ಪಕ್ಷಿಗಳು
6. ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಆ ) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಹೇಳಿಸು .
1. ತರಿಕೆರೆ ಏರಿಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ .
2. ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ರಸಾತಳ , ತಳಾತಳ , ಮಹಾತಳ , ಪಾತಾಳ
3 . ಅಂಬರದಲ್ಲಾಡೋ ಹುಡ್ಗ ಅವನ ಕಾಲಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ , ಕಡ್ಗ

ಇ ) ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸು :
ಮಾದರಿ : ಹಾರು : ಹಾರುತ್ತಾನೆ , ಹಾರುವನು . ಹಾರಿದನು .
 
1. ಮಾಡು : ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡುವನು ಮಾಡಿದನು
2. ಊದು : ಊದುತ್ತಾನೆ ಊದುವನು ಊದಿದನು
3. ಹಾಡು : ‘ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಡುವನು ಹಾಡಿದನು .

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದ ರಚಿಸು .
ಉದಾ : ಲ- ಯ ಗಾ : ಮೃಗಾಲಯ

1. ತ್ತಿ ತ್ರ ಭಿ ಪ
ಉತ್ತರ : ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ

2. ಕ ಸೂ ಫ ನಾ ಚ ಲ
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ

3. ಯ ವ ಶಾ ಲ ಲಾ
ಶಾಲಾವಲಯ

4. ತಿ ಸು ತಿಂ ನಿ ಡಿ
ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು

5. ತ ರಿ ಹಾ ಸ್ಯ ಭ
ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ

ಈ ) ‘ ಅ ‘ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆ .
ಮಾದರಿ : ಅಳತೆ
1. ಅಗಸ
2. ಅಕ್ಷರ
3. ಅಂತ್ಯ
4. ಅಭ್ಯಾಸ
5. ಅಂದ

ಉ ) ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆ .
ಮಾದರಿ : ಶಾಲೆ + ಅನ್ನು = ಶಾಲೆಯನ್ನು
1. ಮನೆ + ಅನ್ನು = ಮನೆಯನ್ನು
2. ಕಿಟಕಿ + ಅನ್ನು = ಕಿಟಕಿಯನ್ನು
3. ಚಾಪೆ+ ಅನ್ನು = ಚಾಪೆಯನ್ನು
4. ರಸ್ತೆ + ಅನ್ನು = ರಸ್ತೆಯನ್ನು
5. ಪಕ್ಷಿ + ಅನ್ನು = ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು
You Might Like

Post a Comment

0 Comments